V/v Công khai thu quỹ bảo mẫu, phí 2 buổi/ngày, tiền ăn năm học 2012-2013

       - Căn cứ nhiệm vụ năm học 2012-2013
       - Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị
        BGH trường TH Giá Rai B xin thông báo công khai đến toàn thể Giáo viên,
các bậc phụ huynh học sinh, các em học sinh về mức thu tiền bán trú, phí 2buổi/ngày,
tiền ăn trong năm học 2012-2013 cụ thể như sau:
 

         1.Phí 2 buổi/ngày ( Học phí 2 buổi/ngày)


        - Mức thu: 55.000đ/em/tháng.

        2. Bảo mẫu:


        - Mức thu: 60.000đ/em/tháng

        3. Tiền ăn:


        - Mức thu: 24.000đ/em/01 ngày ăn.

        Trên dây là thông báo mức thu phí 2 buổi/ngày, bảo mẫu, tiền ăn trong năm học 2012-2013 của trường TH Giá Rai B. 

                                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG


Nơi nhận                                                                                                                  LÊ VĂN CẦU
    - CBGV-CNV, HS,PHHS                                                                                

    - Lưu (KT)

Bài viết liên quan