Phòng Giáo dục và Đào tạo Giá Rai tiếp và làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kết quả thực hiện nghị định số 06/2018/NĐ-CP, khảo sát tình hình thực hiện chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 - 2020

Thực hiện Kế hoạch số 4832/BGDĐT-GDMN ngày 24/10/2019 của Bộ GDĐT về việc kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị định 06/2018/NĐ-CP, khảo sát tình hình thực hiện Chiến lược PTGD 2011-2020.

Sáng ngày 07/11/2019, Đoàn kiểm tra của Bộ GDĐT đã đến làm việc tại thị xã Giá Rai. Tiến hành Chương trình làm việc, Đoàn đã đến kiểm tra, khảo sát thực tế về tình hình đội ngũ giáo viên, thực trạng cơ sở vật chất, thực hiện chế độ chính sách đối với trẻ em và giáo viên, hồ sơ chi trả tại trường MN Hương Sen; Sau đó Đoàn đã đến làm việc trực tiếp với Thường trực UBND thị xã, Phòng GD&ĐT, Phòng Tài chính – Kế hoạch và Phòng Nội vụ thị xã, tại buổi làm việc Đoàn đã nghe lãnh đạo Phòng GD&ĐT thị xã báo cáo tình hình thực chính sách cho trẻ em và giáo viên theo Nghị định 06/2018/NĐ-CP và báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược PTGD 2011-2020 trên địa bàn thị xã.

Qua kiểm tra Đoàn công tác của Bộ GDĐT đã đánh giá cao công tác chỉ đạo của Lãnh đạo UBND thị xã và Phòng GD&ĐT, các chế độ chính sách cho trẻ em và giáo viên đều được chi trả đầy đủ và kịp thời. Chiến lược PTGD 2011-2020 cũng được thị xã và ngành giáo dục quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt, đã đề ra nhiều giải pháp tích cực về đổi mới quản lý, phát triển đội ngũ nhà giáo, đổi mới phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ,… đã góp phần thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược giai đoạn 2010 - 2020 đối với giáo dục mầm non./.

Bài viết liên quan