Lịch công tác tuần của Ban Lãnh đạo

Thời gian từ ngày 27/9/2021 đến ngày 01/109/2021Thời gian từ ngày 27/9/2021 đến ngày 01/10/2021

 

Ngày/Tháng

Nguyễn Văn Bình

Trưởng phòng

Trịnh Minh Trung

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Hoàng Phương

Phó Trưởng phòng

27/9/2021

Họp giao ban

Làm việc cơ quan

Họp giao ban

Làm việc cơ quan

Họp giao ban

Tổng hợp hồ sơ nâng lương

 

28/9/2021

Làm việc cơ quan

Làm việc cơ quan

Tiếp tục tổng hợp hồ sơ nâng lương

 

29/9/2021

Làm việc cơ quan

Làm việc cơ quan

Chuẩn bị tham luận, khen thưởng Hội nghị Tổng kết BĐDCMHS

 

30/9/2021

Hội nghị trực tuyến Sở GDKHCN

Hội nghị trực tuyến Thị ủy

Hội nghị trực tuyến Sở GDKHCN

Hội nghị trực tuyến Thị ủy

Hội nghị trực tuyến Sở GDKHCN

Hội nghị trực tuyến Thị ủy

01/10/2021

Dự kiến kiểm tra một số trường

Làm việc cơ quan

Kiểm tra nhiệm vụ trọng tâm đầu năm

Bài viết liên quan