Tổ chuyên môn tổ 3 trường TH Giá Rai B, sinh hoạt chuyên môn theo "Nghiên cứu bài học"

Ngày 20/4/2021 Tổ chuyên môn tổ 3 tiến hành sinh hoạt chuyên môn theo "Nghiên cứu bài học" nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho các thành viên trong tổ, để thực hiện xây dựng kế hoạch và tổ chức dạy học nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; xây dựng môi trường thân thiện, tích cực, tự học, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn.

          Về dự buổi sinh hoạt chuyên môn có ông: Trần Văn Trực, Hiệu trưởng nhà trường, cùng các thành viên trong tổ tham dự đầy đủ.

Bài viết liên quan